Een legaat ten voordele van ASF

Een legaat doen aan ASF, betekent bijdragen tot de ontplooiing van concrete acties binnen ons werkingsveld. Het is een eenvoudig gebaar, dat niettemin een zekere vormelijkheid vereist.

Het testament

Uw laatste wensen moeten in uw testament ingeschreven zijn om nageleefd te kunnen worden. Een testament laat U toe om de verdeling van uw bezit tussen de personen of organisaties van uw keuze, in alle vrijheid te organiseren.

In België worden er drie soorten testamenten erkend. Wij raden U aan een notaris te raadplegen alvorens het document op te stellen.

 • Het holografisch (of eigenhandig) testament. Dit testament schrijft U met de hand volledig zelf. Het wordt door U ondertekend en gedateerd en al dan niet in bewaring gegeven bij een notaris.
 • Het openbaar (of notarieel) testament. Dit testament wordt door de notaris opgemaakt aan de hand van wat U hem dicteert. Eens ondertekend, wordt dit testament door de notaris bewaard.
 • Het internationaal testament. Dit testament wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die daarvan een verklaring opmaakt. Deze wordt dan door de notaris onder verzegelde omslag bewaard, samen met het testament.

De Vlaamse regering besliste om wilsbeschikkingen ten voordele van goede doelen-organisaties die openvallen na 1 juli 2021, volledig vrij te stellen van erfrechten.

Het duo-legaat

U kunt een deel van uw vermogen aan ASF nalaten en tegelijkertijd uw erfgenamen bevoordelen op het vlak van successierechten. Deze oplossing wordt het duo-legaat genoemd. De grondslag hiervan bevindt zich in artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten. Dit bepaalt dat men persoon A als erfgenaam kan aanstellen, waarbij deze is vrijgesteld van elke betaling van successierechten, voor zover een persoon B de last tot betaling van de successierechten van A overneemt.
Een duo-legaat moet 3 voorwaarden vervullen :

 • U stelt een testament op.
 • U laat een deel van uw bezit na aan één of meerdere personen (persoon of personen A).
 • U laat het overblijvende deel na aan een vzw (persoon B) die verplicht is de volledige successierechten te betalen.

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het tariefverschil tussen de successierechten die gehanteerd worden voor een private erfgenaam (tot 65%) ten opzichte van deze die gelden voor ASF (8,8% en 12,5% aan de stad Brussel). Het tarief van de successierechten wordt eveneens vastgelegd in functie van de omvang van de erfenis en de graad van verwantschap van de erfgenamen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best uw notaris.

Heeft u vragen?

 • Hoe zal mijn nalatenschap beheerd worden?
  Sinds het begin van ASF, spant de organisatie zich in om een evenwicht te behouden tussen privé-fondsen en institutionele financiering. Zo kan ASF haar neutraliteit en onpartijdigheid bewaren. In het kader van een transparante politiek maken we elk jaar onze financiële cijfers openbaar in een jaarlijks rapport. Het beheer van uw nalatenschap of gift wordt waargenomen door experts, die het integreren in het vermogen van de organisatie.
 • Hoeveel bedragen de successierechten?
  Als internationale organisatie, zijn de successie- legaat rechten die ASF betaalt, beperkt tot 8,8% en 12,5% aan de stad Brussel.
 • Kan ik onroerende goederen nalaten?
  ASF is gerechtigd om legaten te aanvaarden die uit onroerende goederen bestaan. Eens deze onroerende goederen verkocht zijn, gaat de opbrengst ervan naar de activiteiten van de organisatie. Niettemin zullen deze gebouwen in het vermogen van de organisatie blijven, indien zij rechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het sociaal doel van ASF.
 • Wat gebeurt er met roerende goederen, zoals een postzegelverzameling of kunstwerken?
  In principe worden deze goederen verkocht, tenzij U het anders wenst. In dat geval zal ASF uw wensen naleven door ze bijvoorbeeld ter beschikking te stellen van musea.
 • Kan mijn testament herroepen worden?
  Aangezien het testament pas uitwerking krijgt op het moment van overlijden, kunt U het ten allen tijde herroepen. Bij overlijden, zal enkel met het meest recente testament rekening gehouden worden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om uw bezit aan ASF na te laten, contacteer Pierre Heddebaut – Operations Director – pheddebaut@asf.be  – tel + 32 (0)2 223 36 54.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl