Advocaat zijn in… Ghana

Mr.  Joe Aboagye Debrah

Mr. Debrah, spreekt het beroep van advocaat veel studenten aan?

Steeds meer studenten, maar niet altijd voor de juiste redenen. De meeste mensen zijn in het beroep geïnteresseerd omdat ze er veel geld kunnen mee verdienen. Maar steeds meer jonge mensen starten deze studies omdat ze het recht willen hanteren als een instrument voor de efficiënte sociale verandering in het land. Er is veel respect voor het beroep. Advo­caten genieten van een zeker aanzien in de samenle­ving en kunnen er hun brood goed mee verdienen. Advocaat zijn in Ghana geeft een bepaalde zekerheid en verhoogt de sociale status.

Me Joe Aboagye Debrah

Mr. Joe Aboagye Debrah

Kan u stellen dat er voldoende advocaten zijn om de noden te beantwoorden?

In een ontwikkelingsland als Ghana is er nood aan steeds meer advocaten! Vandaag zijn er ongeveer 2.500 advocaten in Ghana voor een totale bevolking van 24 miljoen inwoners. De meeste advocaten vindt men in de belangrijkste steden zoals Accra, Kumasi, Cape Coast, Sekondi-Takoradi, Sunyani, Ho en Tamale. De verspreiding is niet evenredig. In de klei­nere steden en de rurale zones zijn er onvoldoende advocaten. De oprichting van meer rechtbanken in deze regio’s zal hopelijk leiden tot een betere versprei­ding van de advocaten zodat het hele land een beroep op hen zal kunnen doen. Zo moet de gewone burger gemakkelijker een beroep kunnen doen op de diens­ten van goed opgeleide advocaten. De orde van advo­caten in Ghana is de overkoepelende organisatie voor advocaten in Ghana. Het is een nationale vereniging. Alle advocaten aan de Balie van Ghana kunnen er lid van worden. Ghana is een unitaire staat maar de tien regio’s in het land beschikken over regionale ordes van advocaten, die allen deel uitmaken van de Orde der Advocaten in Ghana. De Orde der Advocaten in Ghana heeft een nationale voorzitter die verkozen wordt op een jaarlijkse conferentie van advocaten. Hij moet samen met andere uitvoerende leden voor een bepaalde periode dit ambt uitoefenen zoals bepaald door de grondwet van Ghana.

Hou zou u de werking van rechtssysteem in uw land beschrijven?

We kennen dezelfde problemen als in vele andere ontwikkelingslanden, maar ik moet toegeven dat we het niet slecht doen. Er zijn een aantal gevallen van corruptie maar deze zijn niet zo verspreid. De minister van Justitie heeft een programma opgestart om deze problemen te verhelpen. De algemene Raad van Justitie is het rechtelijk orgaan dat de beroeps­normen regelt en naleeft. Hij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding voor toekoms­tige advocaten, de werking van de kamers, de behandeling van klachten tegen advocaten, enz.

Kan u uw beroep uitoefenen in volledige onafhan­kelijkheid?

Ja, net als de meeste van mijn collega’s. Er is geen enkele tussenkomst van de regering in de uitoefe­ning van ons beroep. Advocaten zijn goed voorzien om hun onafhankelijkheid te verdedigen. Daar­naast kent de orde der advocaten in Ghana een rijke geschiedenis inzake de bescherming van zijn onafhankelijkheid en de rechten van zijn burgers. De uitoefening van het beroep van advocaat wordt niet belemmerd door andere partijen tenzij door de wet.

Wat sprak u aan in een beroep als advocaat?

Ik wilde van kindsbeen af al advocaat worden. Al mijn jeugdvrienden kunnen hierover getuigen. Nu realiseer ik mijn droom elke dag! Ik wou dat ik meer kon doen voor de mensen zonder inkomsten. De meeste Ghanezen zijn vrij arm. De meerderheid van onze bevolking is ongeletterd of weinig ontwik­keld. Hierdoor weten ze weinig over hun rechten en moeten ze beschermd worden. De orde der advoca­ten en de regering in Ghana hebben programma’s inzake rechtsbijstand opgestart maar de meeste mensen zijn hiervan niet op de hoogte. De orde der advocaten in Ghana stimuleert advocaten en advoca­tenkantoren om pro Deo te werken maar met gering succes. De meeste advocaten werken tegen betaling en de advocatuur moet de advocaten in Ghana meer stimuleren om pro Deo te werken. Dit en andere van mijn bekommernissen verklaren waarom ik in 2005 de organisatie ThinkGhana heb opgericht. Zo wil ik de principes van de corporate governance in Ghana ontwikkelen en de rechten van de Ghanese inheemse bevolkingsgroepen beschermen. We proberen de mensen in te lichten over hun rechten en een aan­tal gevoelige dossiers op te nemen. We trekken ook de aandacht op problemen uit de samenleving. We bouwen momenteel een netwerk van jonge geënga­geerde advocaten uit die de kern zullen uitmaken van een groep advocaten die pro Deo de rechten van de zwakkeren in de gemeenschap willen verdedigen.

Mei 2010

Links

Ghana

  • Hoofdstad: Accra
  • Officiële landstaal: Engels
  • Inwoners: 23 832 495
  • Levensverwachting bij de geboorte: 59,85 jaar
  • BNP per hoofd (koopkrachtpariteit): 1500 USD
  • Alfabetiseringsgraad (15 jaar en meer): 35%
  • Classificatie IMO*: 0,526 (152evan 182)
  • Regeringsvorm: Republiek
  • Aantal advocaten: 2500
  • Aantal balies: 1 (Ghana Bar Association)

*IMO = Index van de Menselijke Ontwikkeling. Deze in­dex meet de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorieën: volksgezondheid (levensverwachting bij de geboorte), kennis (alfabetiseringsgraad), en levenss­tandaard (BMP in koopkrachtpariteit).

Bronnen: www.undp.org en www.statistiques-mondiales.com

Me Joe Aboagye Debrah

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl