ASF in Marokko

 • Kantoor: Rabat
 • Eerste project van ASF in Marokko: 2013
 • Team: 2 nationale medewerkers
 • Contact: mar-cp@asf.be

Context

De hervorming van de Marokkaanse justitie dient het hoofd te bieden aan enorme uitdagingen van institutionele, wetgevende, structurele, juridische en menselijke aard. Door middel van zijn nieuwe Grondwet heeft het land zich ertoe verbonden de beschikkingen van zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de ïnternationale  conventies inzake mensenrechten. De laatste hervormingsprojecten werden evenwel door de burgerlijke maatschappij beschouwd als regressief.

De strategie van ASF in Marokko

Door haar optreden in het land wenst ASF bij te dragen tot een democratisch en egalitair Marokko dat de mensenrechten naleeft en uitgaat van de beginselen van de maatschappelijke rechtvaardigheid en de duurzame ontwikkeling. Daartoe wenst ASF het vermogen te versterken van de justitiabelen die kwetsbaar zijn bij het opeisen en realiseren van hun rechten, door te steunen op de interdisciplinariteit van de actoren bij de globale begeleiding.

Het project “De toegang tot de rechtspraak en de bescherming van de mensenrechten verbeteren voor de meest kwetsbare groepen”

Het project heeft ten doel steun te verlenen aan vrouwen die het slachtoffer zijn geweld, aan gevangenen en aan migranten bij het opeisen en het realiseren van hun rechten.

 • Interventiezones: Mohammedia en Fès
 • Budget: EUR 812.880
 • Financieringsbron: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Duur: 5 jaar (2017-2021)

Activiteiten :

 • Invoering van juridische klinieken om de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en de migranten te informeren, te sensibiliseren, te adviseren en te begeleiden ;
 • Versterking van het vermogen van de actoren op het vlak van de toegang tot de rechtspraak ;
 • Versteviging van de banden tussen universiteiten, rechtsprofessionelen, institutionele actoren en organisaties van de burgerlijke maatschappij : uitwisseling van goede praktijken en ervaring  voor een gemeenschappelijk pleidooi inzake het naleven van de nationale en internationale normen op het vlak van de mensenrechten.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl