ASF in Tunesië

Context

Vier jaar na de revolutie heeft Tunesië in december 2014 een lange overgangsperiode achter zich gelaten, die het mogelijk gemaakt heeft een nieuwe Grondwet aan te nemen, een democratisch verkozen Parlement te installeren en een nieuwe President te verkiezen.

Thans dient Tunesië de beloften te concretiseren, de constitutionele verworvenheden te waarborgen en werk te maken van een belangrijk proces van hervormingen, inzonderheid in de rechterlijke en de penitentiaire sector. Tot de werkprioriteiten behoren onder meer:

 • De wetgevende teksten conform maken met de internationale normen;
 • De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht verbeteren;
 • De rechtstoegang en de wettelijke staatshulp verbeteren;
 • De code van de strafrechtelijke procedures hervormen, waaronder artikel 13 dat de systematische aanwezigheid van een advocaat bij een voorlopige hechtenis garandeert;
 • De uitbreiding en het respect van de openbare vrijheden;
 • Het respect van de rechten van de verdediging en van een billijk proces;
 • De concretisering van de mechanismen die werden ingevoerd om om te gaan met het verleden: de slachtoffers de mogelijkheid bieden om gerehabiliteerd te worden, en gerechtigheid te bekomen voor de misdaden begaan door de Staat tijdens de dictatuur en de revolutie (Instance Vérité et Dignité en gespecialiseerde kamers binnen het gerechtelijk systeem).

Andere sectoren en thema’s vormen belangrijke uitdagingen voor Tunesië: respect van de vrijheden en meer bepaald van de vrijheid van meningsuitdrukking, invoering van een participatief lokaal bestuur, respect van de economische en sociale rechten, rechten voor migranten, beheer van de natuurlijke rijkdommen en wettelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen, onder meer de buitenlandse.

Het is in deze context dat ASF actief is in Tunesië. Dit gebeurt via verschillende projecten die in partnerschap met Tunesische actoren (mensenrechtenngo’s en juridische beroepen) worden uitgevoerd: het gaat zowel om de begeleiding bij de hervorming van het gerecht als bij de verwezenlijking van de overgangsjustitie (transitionele justitie), het respect van de mensenrechten en het bijdragen tot een toegangelijke en kwaliteitsvolle juridische hulpverlening.

Activiteiten van ASF in Tunesië

 Adela – De toegang tot een kwaliteitsvolle justitie in Tunesië verbeteren

 • Doestellingen: bijdragen tot de versterking van de rechtsstaat in Tunesië door het aanmoedigen van de hervorming van het gerecht en de heropbouw van het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem. Meer specifiek beoogt het project de verbetering van de rechtstoegang voor kwetsbare personen in de regio’s van Groot Tunis, Gafsa, Kasserine en Sidi Bouzid en het bijdragen tot de institutionele hervormingen van het rechtssysteem door de dialoog tussen de burgermaatschappij en de politieke beslissing nemers te bevorderen.
 • Activiteiten: sensibilisering, gratis juridische raadplegingen, juridische bijstand, vormingen en Gerechtshoven
 • Partners: Action Associative
 • Budget: € 701.995
 • Financiering: Delegatie van de EU in Tunesië – European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) & United Nations Development Programme
 • Duur: 3 jaar (oktober 2015 > oktober 2018)

Breaking the taboo (Kachef al Maskout Anhou) – De bestrijding van mensensmokkel in Tunesië

 • Doelstellingen: de Tunesische overheid heeft recent een organische wet goedgekeurd om mensensmokkel te voorkomen en bestrijden. Het project hoopt de werking en het doel van deze wet te ondersteunen.  Verder wil het project de samenwerkingen en synergie tussen belanghebbers ontwikkelen doormiddel van slachtoffers lokaal te voorzien van legale expertise en assistentie
 • Activiteiten: versterken van slachtoffer ondersteuning, workshops om goede praktijken te ondersteunen, trainen advocaten gespecialiseerd mensensmokkel, sensibilisering van het publiek met de “break the taboo” campagne .
 • Partners: Forum Tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), NOVACT
 • Budget: $ 532.068
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 2 jaar (januari 2016 > december 2018)

Bescherming van de rechten van verdachten in voorhechtenis in Tunesië

 • Doelstelling: de toegang tot recht voor mensen in politie hechtenis verbeteren; sensibilisering van het publiek over hun rechten in politie hechtenis; de capaciteiten van de belangrijke actoren in deze fase van juridisch proces zoals advocaten, rechters en politie versterken.
 • Activiteiten: opzetten van coördinatie kader om lokale belangenhebbers samen te brengen, opzetten en evalueren van een systeem om informatie te delen, sensibilisering van het publiek over hun rechten in politie hechtenis. sensitisatie van publieke officieren
 • Partner: Tunisian Bar Association.
 • Budget: $ 828.025
 • Financering: International Narcotics and Law Enforcement (INL), US State Department
 • Duur: 2 jaar (december 2016 > december 2018)

Promoten van effectieve hervormingen van het Tunesische gerechtssysteem

 • Doel: effectieve hervormingen van het Tunesische gerechtssysteem promoten die in overeenstemming zijn met grondwettelijke beginselen, internationale normen en bepalingen inzake mensenrechten.
 • Activiteiten:
  – Gegevens verzamelen via gerechtelijke monitoring, waarneming van processen, analyse van jurisprudentie en onderzoek.
  – Op grond van de waarnemingen, het schrijven van periodieke analytische rapporten over de schendingen van het recht op een eerlijk proces.
  – Uitwerken van een rapport over de vooruitgang van de hervorming van van het Actieplan voor de Hervorming van Justitie.
  – Organisatie van twee workshops binnen de gouvernementele werkgroep voor de hervorming van het gerechtssysteem en het gevangeniswezen.
  – Publicatie van 4 analyses van de waarnemingen van een emblematisch proces.
  – Audiovisuele voorstelling van 4 emblematische gevallen van de gerechtelijke weg die een doorsnee burger aflegt.
 • Budget: $ 250,142
 • Financiering: Open Society Foundations
 • Duur: 2 jaar (oktober 2017- september 2019).

Veiligheid en mensenrechten

 • Doel: bijdragen aan de preventie van gewelddadig extremisme door de primaire rol van het recht te versterken en het respect voor de mensenrechten te vergroten in het kader van de veiligheidspolitiek van de Tunesische overheid.
 • Activiteiten:
  – Uitvoeren en publiceren van een veldonderzoek gericht op 1.000 jongeren uit achtergestelde regio’s en wijken, om het verband tussen daden van overheidsgeweld en het overgaan tot geweld onder het licht te brengen.
  – Opstellen en publiceren van een rapport over de schendingen van de mensenrechten als resultaat van de uitvoering van het regeringsbeleid inzake veiligheid.
  – Organisatie van een nationaal congres met politieke beleidsmakers en middenveldactoren om aanbevelingen op te stellen voor het aannemen van een Actieplan tegen radicalisering en gewelddadig extremisme op nationaal niveau.
 • Partner: Tunesisch forum voor economische en sociale rechten
 • Budget: € 200.534
 • Financiering: Open Society Foundations
 • Duur: 24 maanden (november 2017 > november 2019)

Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor de verbetering van de detentie- en reclasseringsvoorwaarden in Tunesië

 • Doel: de betrokkenheid en deelname van het maatschappelijk middenveld ondersteunen bij de hervorming van justitie om zo eerlijke processen, rechtstoegang, en de verbetering van detentie- en reclasseringsvoorwaarden voor gedetineerden te garanderen.
 • Activiteiten:
  – Financiële steun aan middenveldorganisaties om hun activiteiten te ontwikkelen
  – Versterken van de capaciteiten van middenveldorganisaties op technisch vlak en op vlak van beheer, monitoring en evaluatie
  – Verzamelen en analyseren van gegevens uit gesubsidieerde projecten om ze onder de aandacht van de politieke beleidsmakers te brengen
 • Partner: Tunesische Vereniging voor de Strijd tegen SOA’s en AIDS
 • Budget: € 1.111.111
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 3 jaar (juni 2018 > juni 2021)

Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in toegang tot justitie. Zij heeft haar hoofdzetel in Brussel. ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.

“محامون بلا حدود ” منظمة يقع مقرها في بروكسيل و هي تعمل على تحقيق التنمية عبر دعم النفاذ إلى العدالة والسهر على تحقيقها.

“محامون بلا حدود” لا تمت بأي صلة وليست لها علاقة مع المنظمة الفرنسية “محامون بلا حدود” والتي يترأسها السيد جيل وليام غولدناديل. وعليه فإن المواقف المعلنة لهذا الشخص أو لمنظمته لا تلزم بأي حال من الأحوال “محامون بلا حدود” ولا تعبر إلا عن ارائه الشخصية.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Tunesië<<

© 2020, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl