ASF in Tunesië

 • Kantoor: 1 centraal kantoor in Tunis
 • Oprichtingsdatum: 2012
 • Team: 1 geëxpatrieerd en 14 Tunesische staffleden
 • Contact: amanganella@asf.be
 • Het Facebookpagina van ASF in Tunesië

Context

Vier jaar na de revolutie heeft Tunesië in december 2014 een lange overgangsperiode achter zich gelaten, die het mogelijk gemaakt heeft een nieuwe Grondwet aan te nemen, een democratisch verkozen Parlement uit te bouwen en een nieuwe President te verkiezen.

Thans dient Tunesië de beloften te concretiseren, de constitutionele verworvenheden te waarborgen en werk te maken van een belangrijk proces van hervormingen, voornamelijk in de rechterlijke en de penitentiaire sector. Tot de werkprioriteiten behoren onder meer:

 • De wetgevende teksten conform maken met de internationale normen;
 • De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht verbeteren;
 • De rechtstoegang en de wettelijke staatshulp verbeteren;
 • De code van de strafrechtelijke procedures hervormen, waaronder artikel 13 dat de systematische aanwezigheid van een advocaat bij een voorlopige hechtenis garandeert;
 • De uitbreiding en het respect van de openbare vrijheden;
 • Het respect van de rechten van de verdediging en van een billijk proces;
 • De concretisering van de mechanismen die werden ingevoerd om om te gaan met het verleden: de slachtoffers de mogelijkheid bieden om gerehabiliteerd te worden, en gerechtigheid te bekomen voor de misdaden begaan door de Staat tijdens de dictatuur en de revolutie (Instance Vérité et Dignité en gespecialiseerde kamers binnen het gerechtelijk systeem).

Andere sectoren en thema’s vormen belangrijke uitdagingen voor Tunesië: respect van de vrijheden en meer bepaald voor de vrijheid van meningsuitdrukking, invoering van een participatief lokaal bestuur, respect voor de economische en sociale rechten, rechten voor migranten, beheer van de natuurlijke rijkdommen en wettelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen, onder meer de buitenlandse.

Het is in deze context dat ASF actief is in Tunesië. Dit gebeurt via verschillende projecten die in samenwerking met Tunesische actoren (mensenrechtenngo’s en juridische beroepen) worden uitgevoerd: het gaat zowel over begeleiding geven bij de hervorming van het gerecht als bij de verwezenlijking van de overgangsjustitie (transitionele justitie), het respecteren van de mensenrechten en het bijdragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle juridische hulpverlening.

Activiteiten van ASF in Tunesië

Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor de verbetering van de detentie- en reclasseringsvoorwaarden in Tunesië

 • Doel: de betrokkenheid en deelname van het maatschappelijk middenveld ondersteunen bij de hervorming van justitie om zo eerlijke processen, rechtstoegang, en de verbetering van detentie- en reclasseringsvoorwaarden voor gedetineerden te garanderen.
 • Activiteiten:
  • Financiële steun aan middenveldorganisaties om hun activiteiten te ontwikkelen
  • Versterken van de capaciteiten van middenveldorganisaties op technisch vlak en op vlak van beheer, monitoring en evaluatie
  • Verzamelen en analyseren van gegevens uit gesubsidieerde projecten om ze onder de aandacht van de politieke beleidsmakers te brengen
 • Partner: Tunesische Vereniging voor de Strijd tegen SOA’s en AIDS
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 3 jaar (juni 2018 > juni 2021)

Aanmoedigen van een ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op mensenrechten

 • Doel: Bijdragen tot de verdediging en de bevordering van de economische en sociale rechten in Tunesië.
 • Activiteiten:
  • Versterking van de ontvankelijkheid van de economische actoren met betrekking tot mensenrechten en het milieu, teneinde conflicten te voorkomen en het genot van economische en sociale rechten mogelijk te maken.
  • Ondersteuning en bevordering van economische alternatieven met een grote sociale, economische en maatschappelijke impact
 • Partners:
 • Financiering: Europese Unie
 • Duur: 36 maanden (november 2019 > november 2022)

Steun bieden aan Tunesische LGBTQI-personen in de strijd voor hun rechten

 • Doel: Bijdragen tot de strijd tegen alle vormen van geweld en discriminatie waarmee seksuele minderheden in Tunesië worden geconfronteerd.
 • Activiteiten:
  • Vergemakkelijken van de toegang van de LGBTQI-gemeenschap tot juridische hulpdiensten, die aangepast zijn aan hun behoeften
  • Maatschappelijke organisaties helpen structuren, organiseren en voorbereiden om gezamenlijk te pleiten en strijden voor individuele rechten en vrijheden
  • Het overheidsbeleid trachten te beïnvloeden door middel van een betere sociale acceptatie van homoseksualiteit en juridische acties te ondernemen
 • Partners:
 • Duur: 5 jaar (december 2018 > december 2023)

Aanmoedigen en bevorderen dat het strafrecht in Tunesië wordt hervormd 

 • Algemene doelstelling: bevorderen van effectieve hervormingen van het Tunesische rechtssysteem overeenkomstig de grondwettelijke beginselen, de internationale normen en de bepalingen inzake mensenrechten.
 • Specifieke doelstellingen:
  • zorgen voor capaciteit om stil te staan bij vragen rond justitie en rechtspraak op basis van indicatoren betreffende de rechtsstaat.
  • pleiten voor beleidshervormingen en voor een versterking van de praktijken van de rechtsactoren.
 • Activiteiten:
  • capaciteitsopbouw bij de pool van advocaten-verzamelaars.
  • gegevensinzameling door middel van intake alsmede gerechtelijk toezicht, waarnemingen bij processen, analyse van jurisprudentie en onderzoek.
  • opstelling van periodieke analytische verslagen over schendingen van het recht op een eerlijk proces naar aanleiding van waarnemingen.
  • opstelling van een voortgangsverslag over de hervorming van wet 52.
  • organisatie van twee workshops in het kader van de gouvernementele werkgroep voor de hervorming van het gerechtelijke en penitentiaire systeem.
  • publicatie van analyses van proceswaarnemingen.
  • organisatie van een nationaal congres.
  • audiovisueel ontwerp “documentaire en internetvideo” over de hervorming van het rechtssysteem.
 • Financiering: Open Society Foundations
 • Duur: 2 jaar (januari 2020 > december 2021)

Het aanmoedigen en aansterken ‘empowerment‘ van vrouwen om een betere rechtstoegang te verkrijgen en hun rechten af te dwingen op lokaal niveau in Tunesië

 • Doelstelling: Het hoofddoel van dit project is de verbetering en bevordering van de toegang van vrouwen tot rechtspraak, want vaak staan ze als bevolkingsgroep aan de rand van de maatschappij waardoor ze extra kwetsbaar zijn. Dit project zal er daarom op gericht zijn om de juridische positie van vrouwen te versterken door het opzetten van een dienst voor rechtsbijstand (bewustmaking, individuele consultaties en kosteloze behandeling van rechtszaken) zodat ze gemakkelijker toegang krijgen tot rechtspraak en geïnformeerd worden over hun rechten.
 • De actie is opgebouwd rond 3 prioriteiten:
  • Eerste prioriteit: A1.1: Organisatie door juristen van oriëntatiesessies, juridisch overleg en bemiddeling binnen CDIS, CEOS en OSC (Beity, ATFD, AMAL, Aswat Nissa)
  • A1.2: Kosteloze behandeling van rechtsbijstandsdossiers voor mensen in kwetsbare situaties en ondersteuning door het Bureau voor Rechtsbijstand
  • A1.3 : Organisatie van een bewustmakingscampagne
 • Tweede prioriteit:
  • A2.1: Organisatie van voortgezette opleidingssessies voor het personeel van de instellingen rond juridische en administratieve kwesties
  • A2.2: Workshops rond kapitalisatie/peer review (CDIS/CEOS/OSC/Advocaten)
 • Derde prioriteit :
  • A3.1: Voorbereiding van een studie over de uitvoering van Wet 58 vanuit het oogpunt van toegang tot rechtspraak
  • A3.2: Belangenbehartigingsworkshop in aanwezigheid van belanghebbenden bij justitie
  • A3.3: Identificeren en opzetten van strategische procesvoering met betrekking tot erfrechtelijke gelijkheid
 • Partners:
  • Ministerie van Sociale Zaken: het Algemeen Directoraat voor Sociale Bevordering
  • ATFD: the Tunisian Association of Democratic Women
  • AMAL: For the Family and Child
  • Beity: For Women Without a Home
 • Financiering: Internationale organisatie voor ontwikkelingsrecht/International Development Law Organization
 • Duur: 12 maanden (juni 2019 > December 2021)

Bescherming van de rechten van gedetineerden die vooraf in staat van beschuldiging zijn gesteld in Tunesië

 • Algemene doelstelling: Bijdragen tot de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat in Tunesië.
 • Specifieke doelstelling:
  De tenuitvoerlegging van de nieuwe hervorming van het wetboek van strafvordering in drie Tunesische deelstaten aanmoedigen en verbeteren.
 • Activiteiten:
  • Oprichten van een coördinatiekader en een proefcomité waarin vertegenwoordigers van ONAT, SMT, ISPA, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie zitting hebben en samenkomen.
  • Het ontwerpen, testen en evalueren van een systeem voor de uitwisseling van informatie, via een digitaal platform die een vlotte communicatie mogelijk maakt tussen politiebureaus, openbare aanklagers en de afdeling van het ONAT in Tunis.
  • Organisatie van bewustmakingscampagnes om de burgers te informeren over hun rechten bij een hechtenis.
  • Sensibilisering van ambtenaren om verdachten te informeren over hun rechten tijdens de hechtenis.
  • Implementatie van een opleidingscyclus die beantwoordt aan de vastgestelde behoeften van advocaten, openbare aanklagers en politie.
 • Partners:
  • Tunesische orde van advocaten (Ordre National des Avocats de Tunisie, ONAT).
  • Andere bij het project betrokken organisaties:
   • Nationale Unie van Rechters (Syndicat des Magistrats Tunisien, of SMT),
   • Opleidingsschool voor advocaten (Institut Supérieur de la profession d’Avocats, of ISPA)
   • Vereniging van jonge Tunesische juristen (Association Tunisienne des Jeunes Avocats, of ATJA).
 • Duur: 5 jaar (december 2016 > december 2021)

Het voortzetten van de inspanningen om de rechten van gedetineerden en personen in hechtenis te eerbiedigen

 • Algemene doelstelling: Het eerbiediging van mensenrechten en de rechtsstaat ‘rule of law’ in de sectoren van het strafrecht en de rechtshandhaving in Tunesië versterken en promoten.
 • Specifieke doelstelling: De tenuitvoerlegging van de nieuwe hervorming van het wetboek van strafvordering in drie Tunesische deelstaten aanmoedigen. (Sousse, Tunis, Gafsa).
 • Activiteiten:
  • Opleiding over sensibiliseringstechnieken
  • Bewustwordingscampagne
  • Toegang tot een advocaat in de fase van de hechtenis
  • Opleidingscyclus ten voordele van de LTDH
  • Uitvoering van het monitorings- en toezichtsysteemprogramma
  • Het opstellen van observatieverslagen
  • Cyclus van workshops met de belangrijkste actoren
 • Partner: LTDH
 • Duur: 24 maanden (oktober 2019 > september 2021)

***
Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in toegang tot justitie. Zij heeft haar hoofdzetel in Brussel. ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.

“محامون بلا حدود ” منظمة يقع مقرها في بروكسيل و هي تعمل على تحقيق التنمية عبر دعم النفاذ إلى العدالة والسهر على تحقيقها.

“محامون بلا حدود” لا تمت بأي صلة وليست لها علاقة مع المنظمة الفرنسية “محامون بلا حدود” والتي يترأسها السيد جيل وليام غولدناديل. وعليه فإن المواقف المعلنة لهذا الشخص أو لمنظمته لا تلزم بأي حال من الأحوال “محامون بلا حدود” ولا تعبر إلا عن ارائه الشخصية.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Tunesië<<

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl