ASF in de Centraal-Afrikaans Republiek

 • Kantoor: Bangui, Berberati en Bambari
 • Eerst project van ASF in CAR: 2015
 • Team: 2 expats en 8 nationale medewerkers
 • Contact: bur-acpci@asf.be – Telephone +236 72 74 05 72

Context

De talrijke politieke en militaire crisissen die de Centraal Afrikaanse Republiek hebben getroffen tijdens de voorbije decennia, hebben er de uitbouw van een rechtsstaat  in gevaar gebracht. De rechtspraak, die door een meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als arbitrair en niet-onafhankelijk, ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen.

Het rechterlijk personeel, dat bijna uitsluitend is geconcentreerd in de hoofdstad Bangui, is onvoldoende om een goede werking van de 3 hoven van beroep en van de 24 rechtbanken van het land te garanderen. Van het honderdtal advocaten die zijn ingeschreven op de rol van de orde van advocaten, is slechts een enkele advocaat gevestigd buiten de hoofdstad. De kwaliteit van de vorming en opleiding van de rechtsactoren laat tevens te wensen over.

De behoeften van het land in de sector van de rechtspraak zijn bijgevolg enorm, zowel op het vlak van het aanbod als van de vraag naar justitie, onder meer :

 • Van de kant van de rechtsonderhorigen : gebrek aan kennis van de rechten en procedures, geografische afstand, tekort aan financiële middelen, onbegrip voor de rol van de rechtsactoren, gebrek aan vertrouwen en terughoudendheid (religieuse, culturele, sociale) om een beroep te doen op de formele rechtspraak, enz.
 • Van de kant van het aanbod van diensten : gebrek aan politieke wil, probleem van aansluiting tussen het formele en informele rechtssysteem, onvoldoende menselijke, financiële en materiële hulpmidelen, tekort aan opleiding/supervisie van de institutionele actoren, onvoldoende geografische dekking, non-conformiteit, onbestaand en ontoereikend normatief kader, gebrek aan synergie tussen de actoren.

Actiestrategie van ASF

ASF opteert voor een holistische benadering van de toegang tot de rechtspraak door de actoren te steunen die er dicht bij aanleunen (wijkhoofden, geestelijke et traditionele leiders) en door de mogelijkheden te versterken van de actoren die een sleutelpositie bekleden in de rechtsbijstand (balie en maatschappelijke organisaties).

De projecten van ASF in de Centraal Afrikaanse Republiek

Het verbeteren van de toegang tot de rechtspleging en de bescherming van de mensenrechten in de Centraal Afrikaanse Republiek

 • Algemene Doelstelling:
  • Versterken van het proces om de justiciële sector nieuw leven in te blazen en de doeltreffendheid van de mensenrechten te vergroten, met name voor degene die zich in een kwetsbare positie bevinden.
 • Specifieke Doelstelling: 
  • Mensen (inclusief gedetineerden) informeren over hun rechten, adviseren en begeleiden naar een holistische aanpak voor de toegang tot rechtspleging.
  • Personen die worden berecht (met inbegrip van gedetineerden) krijgen rechtsbijstand en worden juridisch begeleid.
  • Rechtszoekenden (inclusief gedetineerden) genieten van een betere kwaliteit van de juridische diensten.
  • De verwezenlijkingen van het project worden gedeeld ten gunste van en met de gehele bevolking, de actoren van de justiciële sector, de mensenrechten en de bevordering van de rechtsstaat.
 • Partners:
  • Vereniging van Vrouwelijke Advocaten van de Centraal-Afrikaanse Republiek (AFJC) in Bangui
  • Centre d’Accès aux Droits et à la Justice (CADJ) in Bangui
  • Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling (OJLD) in Bouar
  • Centrum voor de bevordering en verdediging van de rechten van het kind (CPDE) in Berbérati
  • Huis van het Pygmeekind en de Vrouw (MEFP) in Nola
  • De balie (met name de Commissie voor rechtsbijstand) en de advocaten
 • Looptijd: 24 maanden (Januari 2020- December 2021)
 • Begrotingsmiddelen: EUR 1. 400. 000
 • Financiering: Europese Unie

Vrouwelijke verdedigers van mensenrechten, vredesstichters

 • Projectdoelstelling:
  • De voornaamste doelstelling van het project is het veranderen van op gender gebaseerde maatschappelijke normen door het aantal vrouwelijke activisten die zich inzetten voor verandering te vergroten.
 • Verwachte effect:
  • Vrouwen worden meer aangemoedigd om zich in te zetten voor de mensenrechten, om zelf activist te worden, en tegelijkertijd hun bescherming tegen eventuele negatieve repercussies van hun activiteiten te versterken.
 • Activiteiten :
  • Versterken van de capaciteit van het CNDHLF om toezicht te houden op de rechten van vrouwen en activisten (3 sessies)
  • Organiseren van 4 sessies gericht op uitwisseling, mentoring en follow-up met de geselecteerde vrouwelijke activisten, meisjes die een leidende rol op zich nemen in universiteiten/jongerenverenigingen en meisjes actief in verenigingen op school
  • Ondersteunen van de opbouw van een tentoonstelling “Portret van vrouwelijke activisten” tijdens de conferentie op 8 maart 2022
  • Ondersteunen van opleidingssessies rond de monitoring van vrouwenrechten voor activisten en de uitwerking van instrumenten voor gegevensinzameling voor opdrachten ter plaatse.
  • Versterken van lokale gemeenschapsnetwerken ter ondersteuning en bescherming van vrouwelijke verdedigers van mensenrechten (3 netwerken)
  • Bewust maken van de belangrijkste stakeholders (leiders binnen de gemeenschap, religieuze groeperingen, journalisten, radiostations binnen de gemeenschap) over het werk van de vrouwelijke verdedigers van mensenrechten
  • Versterken van de capaciteiten van plaatselijke radiostations inzake genderbevordering, conflictpreventie en vreedzame conflictbeheersing (4/6 sessies)
  • Uitwerken en verspreiden van dozen met afbeeldingen om te gebruiken bij bewustmakingsactiviteiten.
 • Partners:
  • Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées – Huis van het Pygmeeënkind en de Pygmeeënvrouw (MEFP) in de regio Sangha Mbaéré in Nola.
  • Centre pour la Promotion des Droits de l’Enfant – Centrum voor de bevordering van de rechten van het kind (CPDE) in de regio Mambéré Kadeï, met name in Berberati.
  • Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement – Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling (OJLD) in de regio Nana Mambéré in Bouar.
 • Projectbudget: 600.000 $ bijdrage ASF
 • Donateur(s) en financiering : PBF (Peacebuilding fund), 500.000 $
 • Looptijd: 18 maanden – februari 2021 – augustus 2022

Bijdragen tot de duurzame eerbiediging van het recht op een eerlijk proces en de mensenrechten voor vrouwen die in de Centraal-Afrikaanse Republiek van hekserij beschuldigd worden

 • Doelstelling:
  • Het algemene doel is de bescherming en de verbetering van de toegang tot de rechtspraak voor vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
 • Resultaten en voornaamste activiteiten :
  • Resultaat 1 – De gemeenschappen worden bewustgemaakt over de eerbiediging van de mensenrechten en de procedurele waarborgen voor vrouwen, met name vrouwen die beschuldigd worden van kwakzalverij/hekserij:
   • Activiteit 1.1: Gezamenlijk ontwerp van bewustmakingsinstrumenten voor partnerorganisaties uit het maatschappelijke middenveld / CMO
   • Activiteit 1.2: Bewustmakingssessies door partnerorganisaties uit het maatschappelijke middenveld / CMO
  • Resultaat 2 – Vrouwen beschuldigd van kwakzalverij en hekserij (PCS) krijgen holistische bijstand:
   • Activiteit 2.1 Rechtsbijstand voor vrouwen die van PCS beschuldigd worden
   • Activiteit 2.2 Mechanisme voor opsporing en opvolging van vrouwen die een beroep kunnen doen op deze bijstand
  • Resultaat 3 – De eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergeweld worden versterkt door de goedkeuring van de hervormingen in het kader van het sectorale beleid van het Ministerie van Justitie:
   • Activiteit 3.1. Documentatie en analyse van de sociaal-juridische behandeling van PCS-feiten
   • Activiteit 3.2. Delen van ervaringen en pleitbezorging
  • Partners:
   • Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement – Organisatie van Jonge Leiders voor Ontwikkeling (OJLD) in Bouar
   • Centre pour la Promotion des Droits de l’Enfant – Centrum voor de bevordering van de rechten van het kind (CPDE) in Berberati
   • Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées – Huis van het Pygmeeënkind en de Pygmeeënvrouw (MEFP) in Nola
   • De advocaten van de Centraal-Afrikaanse balie
   • Het Ministerie van Justitie, in het bijzonder themagroep 3 van de Uitvoeringscel van het sectorale justitiebeleid
   • Het Ministerie voor de Ondersteuning van de Vrouw, het Gezin en de Bescherming van het Kind
  • Looptijd: 12 maanden (februari 2021 > februari 2022)
  • Financiering: Europese Unie
  • Budget: 300 000 EUR

 

>> Het laatste nieuws en publicaties van ASF in Tsjaad.
Foto © Philip-Kleinfeld-IRIN

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl