ASF in Indonesië

 • Locatie: Jakarta
 • Eerste project van ASF in het land: 2017
 • Team: 1 national collaborator
 • Contact: yunita@asf.be – Telephone +62 89 990 00 62 7

Context

In de late jaren negentig begon in Indonesië een democratiseringsproces. Het land heeft in de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt en is momenteel een van de snel opkomende landen in de Zuidoost-Aziatische regio, met een groeiende economie en positieve politieke en juridische ontwikkelingen. Indonesië zet zich ook in voor duurzame, menselijke ontwikkeling. Desondanks leeft ongeveer de helft van de inwoners in schrijnende armoede en wordt ze gediscrimineerd en gemarginaliseerd omwille van structurele ongelijkheid en voortdurend falen van overheidsdiensten. Systemische corruptie bestaat op elk niveau in het land, wat het geloof van de mensen in de politieke en rechterlijke instellingen ernstig aantast. Indonesiërs hebben weinig of geen vertrouwen dat het justitieapparaat hun juridische problemen kan oplossen. Gerechtigheid blijft een abstract begrip voor velen onder hen, in het bijzonder voor diegenen die vastzitten in armoede en onder systemisch geweld en discriminatie gebukt gaan.

Het maatschappelijk middenveld is steeds actief betrokken geweest bij het democratische transitieproces en blijft een strategische rol spelen in het hervormingsproces en bij de bescherming en bevordering van de mensenrechten.

Rechtstoegang in Indonesië en de interventiestrategie van ASF

Hoewel in Indonesië in 2011 een wet werd aangenomen die de rechtstoegang vergemakkelijkt voor mensen in een moeilijke economische situatie, wordt het land geconfronteerd met enorme uitdagingen. In de eerste plaats is dat zijn bevolkingsaantal: meer dan 300 miljoen inwoners wonen verspreid over een archipel van duizenden eilanden.

Om geografisch, sociaal of economisch geïsoleerde bevolkingsgroepen te bereiken, spelen tussenpersonen in de gemeenschappen een cruciale rol. Zij ontvingen een training over de algemene principes van het recht en van de rechtstoegang. Ze zorgen er mede voor dat mensen, in het bijzonder slachtoffers van huiselijk geweld, hun rechten kunnen uitoefenen. Maar ze helpen ook gemeenschappen die opkomen voor hun landrechten en voor het behoud van hun natuurlijk leefmilieu. Die mensen worden namelijk geconfronteerd met misbruiken door talrijke mijn- en bosbouwbedrijven.

De training van deze tussenpersonen in de gemeenschappen, ook wel “paralegals” genoemd, het verenigen van deze tussenpersonen in netwerken en de bewustmaking van de burgers zijn de centrale assen van het project van ASF en haar partners (LBH Jakarta en het Indonesian Legal Resource Center) in Indonesië.

Projecten van ASF in Indonesië

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door het verbeteren van de rechtstoegang

Partners: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Het project van ASF wil de lokale Indonesische dienstenaanbieders versterken zodat zij kwaliteitsvolle, klantgeoriënteerde holistische diensten kunnen verstrekken aan mensen op zoek naar gerechtigheid.

 • Gebieden waar het project wordt uitgevoerd: Jakarta, Yogyakarta en Bali.
 • Budget: EUR 861,825.
 • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 • Duur: 5 jaar (2017-2021).

 Activiteiten:

 • Beter begrijpen van de juridische noden van de dienstenaanbieders en hun gemeenschappen.
 • Opleiden van paralegals en aanbieders van rechtsbijstand.
 • Publicatie van handleidingen en handboeken.
 • Faciliteren van online leren en van het gebruik van digitale platformen
 • Impactevaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van de uitbreiding van het toepassingsgebied van aanbieders van rechtsbijstand zodat paralegals en andere ontwikkelingsactoren daar ook onder vallen.
 • Advocacy voor beleidsontwikkeling op basis van de perspectieven en noden van de gebruikers.

>>> Alle laatste nieuws en publicaties van ASF in Indonesië

© 2022, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl