[archieven] Crossroads – Together for international justice (2013-2016)

 • Plaats: Het project loopt in Burundi, Colombia, Guatemala, Nepal, Oeganda en DR Congo
 • Team: de teams internationale justitie van de drie partners in de zes betrokken landen, de Coördinator en de Deskundige op de zetel van ASF
 • Partners: ASF-Canada, Informal Sector Service Center (INSEC, Nepal)
 • Budget: € 1.900.000
 • Financiering: Europese Unie, MacArthur Foundation
 • Duur: 30 maanden (22/10/2013 – 21/04/2016)

Context

De algemene doelstelling van het project Crossroads is bijdragen tot de onverkorte toepassing van het Statuut van Rome door de rechtstoegang in DR Congo, Oeganda, Burundi, Nepal, Guatemala en Colombia te versterken. Het Statuut van Rome, dat in 1998 door 120 landen werd goedgekeurd, legde de basis voor het Internationaal Strafhof (ICC), het eerste permanente, internationale hof dat personen vervolgt die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Via dit transnationale project probeert ASF om één element in dit verdrag in het bijzonder te laten uitvoeren: het beginsel van complementariteit. Het ICC heeft namelijk een aanvullend karakter ten opzichte van de rechtsmacht van de nationale instanties in de bestraffing van misdaden waarvoor het bevoegd is. Het project Crossroads beklemtoont dat de nationale rechterlijke instanties in de zes doellanden een zeer belangrijke rol spelen.

Doel van het project is niet alleen de nationale rechtssystemen te verbeteren, zodat de in het Statuut van Rome opgesomde rechten kunnen worden uitgeoefend, maar ook de rechtstoegang voor de zwaksten te ondersteunen, ongeacht of zij slachtoffers of daders van internationale misdaden zijn, voor de nationale rechtbanken en gerechtshoven, met eerbied voor de rechtsstaat.

Photo by Kendra Hefti-Rossier 4-Sharon ASF and Jimmy-ICC Outreach Office addressing the community

Activiteiten van het project

Het project is holistisch en vanuit gerechtelijke invalshoek opgevat en houdt rekening met de volledige rechtscyclus, gaande van de onderzoeksfase tot de toepassingsfase van de wet.

Enkele geplande activiteiten:

 • pleidooi voor de bekrachtiging van het Statuut van Rome (enkel voor Nepal) of de goedkeuring van uitvoeringswetten in samenwerking met het ICC
 • technische bijstand
 • pleidooi voor structurele hervormingen van de rechtssystemen
 • bewustmaking van de bevolking
 • vertegenwoordiging en wettelijke bijstand
 • observatie van processen
 • capaciteitsopbouw (advocaten, maatschappelijk middenveld en studenten)

De activiteiten zijn aangepast aan de toestand in ieder land. Ze zijn gebaseerd op bepaalde criteria, zoals de daadwerkelijke bekrachtiging van het Statuut van Rome, het bestaan van een rechtssysteem waarin de slachtoffers kunnen deelnemen aan de strafprocedures en het bestaan van een solide basis om te bewijzen dat de gepleegde misdaden wel degelijk misdaden zijn zoals beschreven in het Statuut van Rome.

De begunstigden van het project zijn slachtoffers van ernstige misdaden, in het bijzonder vrouwen, maar ook het maatschappelijk middenveld, juridische verenigingen, leden van de nationale rechterlijke instanties en het ICC.

© 2021, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl