Burundi onder internationale druk

5 februari 2013

Genève – Op initiatief van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de Burundese overheid de balans voorgesteld van de mensenrechtensituatie in Burundi tijdens een Universal Periodic Review. Tijdens deze procedure waaraan Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft bijgedragen, hebben meerdere VN-lidstaten hun bezorgdheid geuit rond kwesties zoals de straffeloosheid bij politieke misdrijven en buitengerechtelijke executies, bedreigingen aan het adres van journalisten en mensenrechtenactivisten, de afwezigheid van een gerechtelijk overgangssysteem en ook discriminatie van de Batwa minderheidsgroep.

De Universal Periodic Review (UPR) werd opgericht door de VN-Mensenrechtenraad en heeft als doel om vierjaarlijks de mensenrechtensituatie in alle VN-lidstaten te onderzoeken. Dat proces betrekt een groot aantal spelers, zowel staatsinstellingen als nationale en internationale maatschappelijke organisaties. Het resultaat van elk onderzoek is een ‘finaal document’ met een opsomming van de aanbevelingen die de onderzochte staat moet uitvoeren tegen het volgende onderzoek.

Economic and social rights of Batwa minorities are not respected

Economische en sociale rechten van Batwa minderheden worden niet gerespecteerd © ASF/Shira Stanton

“Toegang tot het gerecht blijft een ware uitdaging voor de meest kwetsbaren, zoals de etnische Batwa-minderheid, van wie de economische en sociale rechten worden geschonden.”, stelt Jean-Charles Paras vast, expert burgerlijke en politieke rechten bij AdZG. “Een ander voorbeeld betreft de duizenden personen die illegaal in voorlopige hechtenis worden gehouden, onder hen verkeert 90 % niet in de mogelijkheid om hun rechten te laten gelden omdat ze niet over de nodige middelen beschikken om een advocaat in te schakelen.”

Met bijna vijftien jaar onafgebroken aanwezigheid in Burundi heeft AdZG in juli 2012 bijgedragen tot de voorbereiding van de zitting gewijd aan Burundi (Pour un accès effectif à la justice au Burundi : Contribution d’ASF à l’Examen Périodique Universel 2013 – alleen Franse versie).

In het kader van de UPR heeft AdZG ook de voorziening van onthaalbureaus in elk rechtsgebied aanbevolen om op die manier de bevolking beter te informeren en te begeleiden. AdZG beval ook de oprichting van een fonds voor systematische rechtsbijstand zonder discriminatie aan, in de eerste plaats voor gedetineerden en minderjarigen die in aanraking komen met het gerecht. “Met de steun van de internationale gemeenschap dient de Burundese regering meer te doen om te garanderen dat de hele bevolking, zonder enig onderscheid te maken, toegang heeft tot het gerecht.”, verklaarde Jean-Charles Paras, die AdZG vertegenwoordigde tijdens de ‘onderzoeks’zitting van de UPR op 24 januari jl.

Om dat recht op toegang voor de zwaksten tot een hoogwaardig gerechtssysteem te versterken, heeft AdZG sinds 2010 een Nationale strategie voor rechtshulp uitgewerkt die het maatschappelijke middenveld, de Nationale Orde van Advocaten en in zekere mate ook de Burundese overheid samenbrengt.

“Ondanks de verslechterde toestand van de burgerlijke vrijheden in de afgelopen jaren en het gebrek aan vooruitgang op het gebied van economische en sociale rechten, zetten we ons werk op het terrein voort. De bevolking blijft hoge verwachtingen koesteren”, besluit Paras.

Published in Burundi | Juridische bijstand | News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl