Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober 2012

De cyclus van armoede en onrecht doorbreken

Brussel, 17 oktober 2012 – Voor miljoenen mensen in ontwikkelings- en post-conflictlanden is armoede een obstakel op de weg naar rechtvaardigheid. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is van oordeel dat de wet en de gerechtelijke systemen geen belemmering mogen zijn voor mensen in hachelijke situaties maar wel in tegendeel; het gebruik van het recht en de toegang tot het gerecht geven mensen de kans om op te komen voor hun rechten en om de cyclus van armoede en onrecht te doorbreken.

Mensen in armoede bevinden zich in een situatie waarbij het vrijwel onmogelijk is om hun meest fundamentele rechten veilig te stellen – een goede gezondheid, onderwijs, voedsel, water, onderdak, sanitair en een degelijke levensstandaard. Eén van de belangrijkste oorzaken van de Arabische Lente in Noord-Afrika en het Midden Oosten was precies het gebrek aan respect voor die rechten. De grote uitdaging waar die landen en andere delen van de wereld vandaag voor staan, is het verzekeren dat de wet degenen die aan de rand van de samenleving leven beschermt, en niet langer een rol speelt in de onderdrukking en onrecht.

Om een door de rechtstaat geregelde democratische samenleving uit de bouwen, dient het vertrouwen van de bevolking in het gerechtelijke systeem hersteld te worden. Staatsinstellingen zullen aan geloofwaardigheid winnen en beter aan hun opdracht rond de bescherming van mensenrechten voldoen als mensen – in het bijzonder kwetsbare groepen – inzien dat de wet hen niet onderdrukt maar dezelfde standaarden hanteert voor de hele gemeenschap.

Wereldwijd leveren AdZG-teams hiertoe hun bijdrage, van Tunesië tot Oeganda, van Burundi tot Nepal. Zij helpen mensen die leven in armoede, gedetineerden in voorhechtenis, kinderen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht, slachtoffers van seksueel geweld en internationale misdaden, en andere groepen in kwetsbare situaties. Door hun toegang tot kennis en middelen ter bescherming van hun rechten te verbeteren, helpt AdZG deze mensen om hun leven in eigen handen te nemen. AdZG versterkt ook de capaciteit van maatschappelijke organisaties, balies en openbare diensten voor een vlotte organisatie van informatie, advies en rechtsbijstand. Ten slotte pleit AdZG actief voor wetten en nationale beleidsvoeringen die de toegang tot het gerecht systematisch garanderen.

Het bevorderen van respect voor de mensenrechten en het instellen van de rechtsstaat vragen een inspanning op lange termijn waarvoor tijd, middelen en politieke wil nodig zijn. De economische en financiële crisis mag landen en institutionele donoren niet aanzetten om hun betrokkenheid en bijdrage in de gerechtelijke sector te verminderen, en dan vooral in het Zuiden. Nationale en internationale terugtrekking van steun aan de toegang tot het gerecht vermindert de kansen van kwetsbare groepen om hun rechten gerespecteerd te zien en dat kan de gevolgen van de crisis voor die mensen verergeren.

Toegang tot het gerecht is niet enkel een verplichting omwille van het respect voor recht op een eerlijk proces; steun aan de verwezenlijking van basisrechten op het vlak van gezondheid, onderwijs of leefomstandigheden is eveneens een kans om armoede en onveiligheid te bestrijden.

Foto: © Indra Van Gisbergen

Published in News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl