ASF in Tunesië

Context

Vier jaar na de revolutie heeft Tunesië in december 2014 een lange overgangsperiode achter zich gelaten, die het mogelijk gemaakt heeft een nieuwe Grondwet aan te nemen, een democratisch verkozen Parlement te installeren en een nieuwe President te verkiezen.

Thans dient Tunesië de beloften te concretiseren, de constitutionele verworvenheden te waarborgen en werk te maken van een belangrijk proces van hervormingen, inzonderheid in de rechterlijke en de penitentiaire sector. Tot de werkprioriteiten behoren onder meer:

 • De wetgevende teksten conform maken met de internationale normen;
 • De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht verbeteren;
 • De rechtstoegang en de wettelijke staatshulp verbeteren;
 • De code van de strafrechtelijke procedures hervormen, waaronder artikel 13 dat de systematische aanwezigheid van een advocaat bij een voorlopige hechtenis garandeert;
 • De uitbreiding en het respect van de openbare vrijheden;
 • Het respect van de rechten van de verdediging en van een billijk proces;
 • De concretisering van de mechanismen die werden ingevoerd om om te gaan met het verleden: de slachtoffers de mogelijkheid bieden om gerehabiliteerd te worden, en gerechtigheid te bekomen voor de misdaden begaan door de Staat tijdens de dictatuur en de revolutie (Instance Vérité et Dignité en gespecialiseerde kamers binnen het gerechtelijk systeem).

Andere sectoren en thema’s vormen belangrijke uitdagingen voor Tunesië: respect van de vrijheden en meer bepaald van de vrijheid van meningsuitdrukking, invoering van een participatief lokaal bestuur, respect van de economische en sociale rechten, rechten voor migranten, beheer van de natuurlijke rijkdommen en wettelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen, onder meer de buitenlandse.

Het is in deze context dat ASF actief is in Tunesië. Dit gebeurt via verschillende projecten die in partnerschap met Tunesische actoren (mensenrechtenngo’s en juridische beroepen) worden uitgevoerd: het gaat zowel om de begeleiding bij de hervorming van het gerecht als bij de verwezenlijking van de overgangsjustitie (transitionele justitie), het respect van de mensenrechten en het bijdragen tot een toegangelijke en kwaliteitsvolle juridische hulpverlening.

Activiteiten van ASF in Tunesië

Voor een overgangsjustitie die gericht is op de slachtoffers

 • Doelstellingen: Bijdragen tot de ontwikkeling van mechanismes om om te gaan met het verleden toegespitst op de slachtoffers, die geïntegreerd en transparant zijn, onder meer door de slachtoffers van mensenrechtenschendingen een betere toegang te bieden tot de mechanismen van de overgangsjustitie om de effectieve uitoefening van hun rechten te garanderen.
 • Activiteiten: Sensibiliserings- en juridische bijstandscampagnes
 • Partners: Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT), Association des Femmes Tunisienness pour la Recherche sur le Dévelopement (AFTURD, section de Kasserine)
 • Budget: €240.000
 • Financiering: Département fédéral des affaires étrangères de Suisse
 • Duur: 18 maanden (mei 2014 > oktober 2015)

Opvolging van de gerechtelijke administratie en bevordering van de hervorming van het gerecht in Tunesië

 • Doelstellingen: Het aannemen en de daadwerkelijke toepassing van goede praktijken in de administratie van het gerecht aanmoedigen (op basis van internationale normen). ASF beoogt aldus actief bij te dragen tot het huidige debat over de hervorming van het gerecht in Tunesië.
 • Activiteiten: Het project omvat activiteiten inzake waarneming van rechtszaken, inzameling en ontleding van gegevens, opstelling van rapporten en aanbevelingen voor de politieke beslissers, operationele procedures en het aanmoedigen van goede praktijk (via een proefproject inzake de systematische aanwezigheid van een advocaat in de fase van voorlopige hechtenis). De raadpleging van sleutelactoren van het gerecht is gepland, alsook de opleiding van waarnemers (observatoren) en advocaten.
 • Partners: Tunisian National Association of Lawyers (ONAT), Tunisian League of Human Rights (LTDH)
 • Budget: $ 571.820,75
 • Financiering: Open Society Foundations ($ 270.000)
 • Duur: 24 maanden (januari 2015 > december 2016)
 • Het Facebookpagina van het “Netwerk ter observatie van de Tunesische overgangsjustitie

Kalima: de vrijheid van uitdrukking uitbreiden door de bescherming van de traditionele en burgerjournalisten en bloggers te versterken

Kalima is een regionaal project dat vooral in Marokko wordt gerealiseerd, maar ook in Tunesië en in Egypte.

 • Doelstellingen: Specifiek wordt ernaar gestreefd de traditionele en burger-journalisten en bloggers te beschermen en de collectieve inspanningen ten voordele van het gebruik van internationale normen inzake de vrijheid van uitdrukking en de persvrijheid te ondersteunen.
 • Partners: Centre tunisien pour la liberté de la presse (CTLP)
 • Budget: $ 668.250
 • Financiering: US Department of State – The Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
 • Duur: 2 jaar (oktober 2013 > februari 2016)

 Adela: de toegang tot een kwaliteistvolle justitie in Tunesië verbeteren

 • Doestellingen: Bijdragen tot de versterking van de rechtsstaat in Tunesië door het aanmoedigen van de hervorming van het gerecht en de heropbouw van het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem. Meer specifiek beoogt het project de verbetering van de rechtstoegang voor kwetsbare personen in de regio’s van Groot Tunis, Gafsa, Kasserine en Sidi Bouzid en het bijdragen tot de institutionele hervormingen van het rechtssysteem door de dialoog tussen de burgermaatschappij en de politieke beslissingnemers te bevorderen.
 • Activiteiten:
  – Sensibiliseringen, gratisch juridische raadplegingen, juridische bijstand, vormingen
  – Gerechtshoven
 • Partners: Action Associative (AA)
 • Budget: $ 150.000
 • Financiering: United Nations Development Programme
 • Duur: 10 maanden (april 2015 > januari 2016)

Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in toegang tot justitie. Zij heeft haar hoofdzetel in Brussel. ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.

“محامون بلا حدود ” منظمة يقع مقرها في بروكسيل و هي تعمل على تحقيق التنمية عبر دعم النفاذ إلى العدالة والسهر على تحقيقها.

“محامون بلا حدود” لا تمت بأي صلة وليست لها علاقة مع المنظمة الفرنسية “محامون بلا حدود” والتي يترأسها السيد جيل وليام غولدناديل. وعليه فإن المواقف المعلنة لهذا الشخص أو لمنظمته لا تلزم بأي حال من الأحوال “محامون بلا حدود” ولا تعبر إلا عن ارائه الشخصية.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Tunesië<<

Foto onderaan © ASF/G. Van Moortel

© 2017, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl