Mandaat en visie

ASF ten dienste van de meest kwetsbare mensen

Advocaten Zonder Grenzen (ASF) komt tussen in landen waar de mensenrechten met de voeten worden getreden, waar politiek geweld en gewapende conflicten troef zijn en waar de regels van het recht niet worden toegepast. Het recht is in deze landen maar al te vaak willekeurig en garandeert geen veiligheid voor de burgers. De lokale rechtsmacht biedt geen afdoend antwoord op conflicten. De ontgoochelde bevolking heeft de neiging terug te vallen op het eigen recht, waarbij de wet van de sterkste of de rijkste de bovenhand haalt en bijdraagt tot een klimaat van geweld.

De behoefte aan recht voor deze bevolkingen is enorm. Hun rechtssystemen kunnen of willen geen doeltreffend antwoord bieden op de verwachtingen op het vlak van Mensenrechten.

  • Recht is ontoegankelijk voor de meest kwetsbare groepen en/of personen – zij kennen hun rechten niet en kunnen er ook geen aanspraak op maken.
  • Het rechtssysteem is onvoldoende onafhankelijk en vertoont lacunes op wetgevend en procedureel vlak.
  • De actoren van het gerechtelijk kader (advocaten, rechters, magistraten, enz.) zijn onvoldoende gevormd en worden beperkt in het uitoefenen van hun functies.
  • Het ontbreekt de gerechtelijke diensten aan materiële middelen.

Het doel van ASF

In overeenkomst met de Verenigde Naties (VN) stelt ASF het principe voorop dat het vestigen van een rechtstaat een noodzakelijke vereiste is voor duurzame vrede, voor het uitroeien van armoede en voor duurzame economische en sociale ontwikkeling. Voor een goede democratische werking van deze landen moeten conflicten noodzakelijkerwijze worden opgelost volgens de procedures van een onafhankelijk rechtssysteem, rechtvaardig en billijk – zowel op het vlak van strafrecht (schendingen van de Mensenrechten en vrijheden) als op dat van burgerlijk recht (echtelijke, erfrechtelijke, grondconflicten, enz.).

Het voornaamste doel van ASF is bij te dragen tot de oprichting van mechanismen voor toegang tot onafhankelijk en onpartijdig recht, dat juridische veiligheid en bescherming en doeltreffendheid van de fundamentele rechten garandeert (op burgerlijk en politiekeconomisch, sociaal en cultureel vlak), zoals onder andere het recht op een rechtvaardig proces.

De officiele statuten van ASF kunt u hier downloaden (pdf).

De activiteiten van ASF

ASF organiseert heel uiteenlopende activiteiten om rechtstoegang te waarborgen voor de meest kwetsbaren en om wetssystemen op te zetten die hen bescherming bieden.

Onze programma’s focussen vooral op rechtstoegang en de strijd tegen straffeloosheid. Wij komen tussen in bepaalde symbolische dossiers en wij ijveren eveneens voor advocaten die gevaar lopen bij het uitoefenen van hun beroep.

Onze zetel is gevestigd in Brussel, België, waar wij regelmatig seminaries organiseren voor Europese advocaten. Het merendeel van onze activiteiten vindt echter plaats “op het terrein”, in kwetsbare landen en/of in post-conflict situaties. Wij beschikken over permanente bureaus in 5 landen (Burundi, Centraal-Afrikaanse RepubliekDemocratische Republiek Congo, MarokkoOeganda, Tsjaad en Tunesië). We voeren ook transnationale projecten uit ter verdediging van activisten die zich inzetten voor de mensenrechten, voor de vrijheid van meningsuiting en voor internationale justitie.

Onze activiteiten in deze landen spitsen zich toe op 3 pijlers:

  • Voorzien van juridische bijstand: organisatie van vaste en mobiele centra voor rechtshulp; organisatie van mobiele rechtbanken; opstarten van programma’s voor juridische bijstand; sensibilisering van de bevolking op het vlak van recht; opleiding van tussenpersonen in de lokale gemeenschappen.
  • Capaciteitsopbouw: professionele opleidingen voor advocaten; sensibiliseren en informeren van de juridische actoren (rechters, politie, gevangenissen); institutionele ondersteuning van de Balies bij de ontwikkeling van het beroep en het voorzien van rechtsbijstand; opleiden van lokale NGO’s op het vlak van recht en procedures, observatie van rechtszaken, het opstellen van dossiers en op het vlak van slachtofferwerking; activiteiten met het oog op de oprichting van een netwerk voor lokale samenwerking.
  • Pleiten: informele ontmoetingen met instellingen en lokale of internationale autoriteiten; het voorleggen van nota’s en adviezen; publicaties; organisatie van rondetafelconferenties.

Al deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale actoren: NGO’s uit het maatschappelijk middenveld, advocaten, Balies, lokale instellingen en autoriteiten, Internationale NGO’s of andere instellingen.

Foto’s © ASF/C. Maon, H. Talbi, T. Op de Beeck

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl